Voor het behoud van de molen de Korenaer is het belangrijk dat deze regelmatig draait. Het mechanisme van de molen moet in beweging blijven. Staat de molen lange tijd stil, dan ontstaat er sluipenderwijze schade (lekkage, verval van (houten!) onderdelen die niet meer op tijd ontdekt wordt, en dus niet wordt hersteld. Om deze reden draait de molen bijna altijd twee keer per week.

 

Maar ook vrije windvang is van essentieel belang voor de molen. Zonder goede en contante windvang kan de molen niet goed draaien (en dus ook niet malen). De wind die gehinderd wordt wordt door gebouwen of beplanting kan turbulentie geven, die ertoe kan bijdragen dat er schade aan de molen ontstaat. Om voldoende windvang en zicht op de molen te waarborgen, zijn handhavingsafspraken over de molenbiotoop ingesteld, vastgelegd in Provinciaal beleid en gemeentelijke bestemmingsplannen. De molenbiotoop is een zone van 400 meter rond de kern van de molen. Willen we over pakweg 10, 20, 40 jaar nog een werkende molen hebben, dan is het van essentieel belang om de molenbiotoop te respecteren, te handhaven en uitvoering te geven aan de in het bestemmingsplan opgenomen maatregelen.

 

Vooral de laatste, pakweg, 50 jaar is door de uitbreiding van de woningbouw en het omgaan met de beplanting (alsof er geen molen staat) de molenbiotoop flink verslechterd. Uit een onderzoek uit 2010 van de provincie Zuid-Holland is gebleken dat  de molenbiotoop van de Korenaer in slechte staat is. Dat zelfde onderzoek liet ook zien dat 65% van de gemeenten in Zuid Holland die een of meer molens hebben wel zorgden voor een goede of aanvaardbare biotoop voor hun molens.

Gezien de slechte staat van de molenbiotoop heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland  in 2017 aan Bureau Schildwacht opdracht gegeven om onder meer voor molen de Korenaer een beheerplan molenbiotoop te maken, waarvoor de provincie Zuid-Holland de financiële middelen ter beschikking heeft gesteld.

 

Op 1 februari 2018 is het eindrapport ter beschikking gesteld aan de afgevaardigden van verschillende organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming hiervan. 

In het rapport staan de aanbevelingen beschreven, hoe de molenbiotoop verbeterd kan worden.

Download
Voor informatie,
beheerplan molenbiotoop De Korenear.pdf
Adobe Acrobat document 6.5 MB

Het rapport 'Beheerplan molenbiotoop De Korenear' heeft samen met medewerkers van de Gemeente geleid tot een toekomstvisie en beheer rondom molen de Korenaer.

Er is vastgesteld dat het rigoureus kappen van bomen en vervangen van kleiner blijvende soorten vanwege de functies die de bomen vertegenwoordigen voor de omgeving en de natuur, geen reële optie is. Om die reden is gezamenlijk gekozen om de bestaande bomen te inventariseren, de toekomstverwachting van de bomen globaal te bepalen en bij uitval van de huidige bomen welke soorten bomen in grootte worden terug geplaatst.

De afspraken zijn door de Gemeente vastgelegd in een document 'Boominventarisatie en beheerplanning omgeving molen de Korenaer' in Loosduinen' d.d. 4 februari 2019.